Çalışma Alanlarımız

 

  1. CEZA HUKUKU

Ofisimiz; gerek sanık/şüpheli müdafi olarak gerekse mağdur, suçtan zarar gören, katılan vekili olarak pek çok şahsa hukuki hizmet vermektedir. Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında etkin savunma avukatlığı veya etkin mağdur vekilliği oldukça önem arz etmektedir. İnsan hayatına değer veren ve bu hususta her türlü çalışma ve projeye ortak olmaktan çekinmeyen hukuk büromuz, sizleri yargı önünde temsil etmek için çalışmalarını her geçen gün daha da ayrıntılandırmaktadır.

  1. TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ofisimiz; hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, alım-satım ve tedarik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

  1. İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları ofisimizce takip edilmektedir. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu, Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır. Herhangi bir kıymetli evrak olmaksızın sözleşmeye veya ilama dayalı icra takipleri ve bunlar hakkında açılan davaların takiplerinin yapılması hususunda ofisimiz tecrübelidir. İflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları da ofisimizce en çok takip edilen işler arasındadır.

  1. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ofisimiz iş hukuku alanında, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmaya önem vermektedir. Bunun dışında iş hayatının seyri içerisinde, iş yeri devri, işveren değişikliği, iş akdinin sonlandırılması hususlarında işveren müvekkillere hizmet vermektedir. Bunun yanında işçilerin iş akitlerinin haksız feshinden doğan sonuçlara yönelik davalar konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

  1. YABANCILAR HUKUKU

Ofisimiz; Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması doğrultusunda yapılan iş takipleri, Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izinlerinin alınması, bu izin sürelerinin uzatılması doğrultusunda yapılan iş takipleri, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izni, bu izin sürelerinin uzatılması doğrultusunda yapılan iş takipleri, yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde almış oldukları mahkeme kararlarının ülkemizde de geçerlilik kazanabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları, Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, Türk Vatandaşlığından çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması doğrultusunda yapılan iş takipleri, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de kendilerine intikal eden veya edilmesi istenen Miras Hukukundan kaynaklanan problemleri hususlarında da müvekkillerine hizmet vermektedir.

  1. KİRALAMA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Ofisimiz; her türlü gayrimenkul satış ve kira sözleşmelerini hazırlamakta, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu ile tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularında ve intifa hakkı, geçit hakkı, aynîleştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesinde hizmet vermektedir. Bunun yanında belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi, kamulaştırma (İstimlak) davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, bedel tespiti ve tescil davaları da ofisimizin çalışma alanlarına dâhildir.

  1. İDARE HUKUKU

Ofisimiz; Genel vergi hukuku, vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar, şirketlerin vergisel açıdan yapılandırılması, inceleme ve uzlaşmalarda hukukî destek vermektedir. Bunun yanında gümrük hukuku, vergi ceza hukuku,  idareye karşı açılan iptal ve tam yargı davaları, imar planlarının İptali davaları ile de ilgilenmektedir. Ayrıca ofisimiz idareler nezdinde iş takipleri ile istekleriniz doğrultusunda talepler yapmaktadır. Sizler de ihtiyaç halinde idareler nezdinde avukatlarımız aracılığıyla temsil edilebilirsiniz.

  1. AİLE VE MİRAS HUKUKU

Ofisimiz; nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri, vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım vermektedir.

  1. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

Ofisimiz; Telif Hakları ve Davaları, Eser sahibinin tespiti davaları, Marka ve Patent Tescili, Fikri Sınaî Haklar Hukuk ve Ceza davaları, Tecavüzün ref’i, men’i ve tespiti davaları, Manevi haklara tecavüz halinde ve Şahsi menfaatlerin ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir.

  1. REKABET HUKUKU

Ofisimiz; her sektörden firmanın her an karşı karşıya kalabileceği idari para cezalarından kurtulmaları ve serbest piyasa düzeni içinde mevzuata uygun hareket edebilmelerini sağlamak amacındadır. Bu sebeple; dikey ve yatay anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması, yıkıcı fiyat belirleme ve rekabeti bozucu diğer uygulamalar konusunda müvekkillere sürekli hukuki destek ve danışmanlık sağlayarak, ortak girişim, tedarik, yetkili tek satıcılık, acente, lisans, hizmet ve taşeron sözleşmelerini kapsayan sözleşmeler ile rakipler arası ilişkilerde kılavuzluk yapmaktayız.  Rekabet Kurulu nezdinde yapılacak başvurular ve diğer işlemlerde de müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.